Tydzień Otwartej Nauki – jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w śro­dowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC the Scholarly Pu­blishing and Academic Resources Coalition https://sparcopen.org/, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badaw­cze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszające instytucje naukowe, kulturalne i organizacje non-profit, co roku organizuje i koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Zachęca wówczas wiele instytucji w Polsce, nie tylko naukowych, do przyłącze­nia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych przez siebie wydarzeń. Instytucje zgła­szają seminaria, wykłady, warsztaty, webinaria, sesje posterowe, premiery wydawnictw promujących otwarty dostęp, akcje promocyjne, wystawy, wywiady, nagrania, czy konkur­sy. Forma wydarzenia jest dowolna, jedynym warunkiem, jaki stawiają organizatorzy, jest edukowanie społeczeństwa w zakresie otwartego dostępu do nauki.

Przykłady krajowych obchodów można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Na­uki: https://uwolnijnauke.pl/tydzien-otwartej-nauki/.

W tym roku Tydzień Otwartej Nauki odbywa się w Polsce po raz ósmy, będzie trwał od 23 do 29 października, a tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”. Organizatorzy chcieliby, żeby instytucje pokazały argumenty, jakie przemawiają za otwieraniem zasobów nauki i efekty, jakie z tego tytułu mogą być osiągnięte, np.:

  • Otwórz zasoby, aby zwiększyć widoczność polskiej nauki w świecie.
  • Otwórz naukę, aby zwiększyć współpracę międzynarodową.
  • Otwórz zasoby, aby powiększyć dostęp do wiedzy tym, których na to nie stać.
  • Otwórz swoje artykuły, aby powiększyć liczbę cytowań swoich prac.
  • Otwórz dane badawcze, by rozwijać i eksplorować swoją dziedzinę.

Więcej informacji o Tygodniu Otwartej Nauki w portalu „Uwolnij Naukę” https://uwolnijnau­ke.pl/ lub na stronach Open Access Week: http://www.openaccessweek.org/.

Tydzień Otwartej Nauki Open Access Week szerzej

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) jest globalnym wydarze­niem, zapoczątkowanym i organizowanym przez amerykańską organizację SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition https://sparcopen.org/our-work/open-access-week/), które ma w roku 2017 – 10 światową edycję, a w Polsce 8-ą. Jest okazją dla zwolenników otwartego dostępu do angażowania się ich społeczności w nauczanie o potencjalnych korzyściach płynących ze stosowania modeli otwartego publi­kowania w nauce (open access models). Tysiące wolontariuszy pod koniec października każdego roku organizuje setki imprez zmieniając nasze podejście do nauki.

Obchody rozpoczęto w 2007 r. zaplanowano je jako imprezę studencką, organizowaną lo­kalnie w kilku kampusach na terenie Stanów Zjednoczonych. Początkowo był to Dzień Otwartej Nauki, ale bardzo szybko spopularyzował się na całym świecie i zmienił w Tydzień. Od tego czasu Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki jest obchodzony pod koniec października na całym świecie w tym także od 2010 roku w Polsce: http://www.e­bib.pl/?page_id=805. Koordynatorem tej imprezy w kraju jest Koalicja Otwartej Edukacji jej członek Stowarzyszenie EBIB.

Open Access Week to nieoceniona szansa na połączenie globalnego otwartego udostęp­niania zasobów nauki ze zmianami politycznymi na szczeblu lokalnym. Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, agencje finansujące badania, biblioteki, organizacje pozarządowe i ośrodki eksperckie korzystały z tygodnia Open Access Week, by wdrażać w krajach, na uniwersytetach polityki otwartego dostępu, by publikować opinie czy raporty na temat spo­łecznych i gospodarczych korzyści stosowania modeli open access, zbierać fundusze na rzecz publikowania otwartego dostępności i otwartości. Wiele instytucji zaangażowanych w tę akcję potrafiło przekonać swoich pracowników i interesariuszy do tej idei, co zaowo­cowało powstaniem setek repozytoriów otwartych, bibliotek cyfrowych, archiwów, wydaw­nictw otwartych, laboratoriów, platform edukacyjnych i innych form upowszechniających miliony artykułów naukowych, książek, danych badawczych, podręczników, webinariów, kursów i innych materiałów otwartych a także technologii open source ich wspierających.

Polska ma też swoje repozytoria, biblioteki cyfrowe, otwarte czasopisma i otwarte platfor­my edukacyjne. Otwarte zbiory polskich instytucji nauki i kultury to ponad 4,6 miliona obiektów cyfrowych https://fbc.pionier.net.pl/.

Ruch Open Access w Polsce liczy już sobie 17 lat, co zdziałano w tej sprawie w tych la­tach opisane jest w portalu KOED „Uwolnij Naukę” w Kalendarium OA: https://uwolnznij­nauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce/.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce został objęty patronatem MNiSW