Tydzień Otwartej Nauki – jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w śro­dowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC the Scholarly Pu­blishing and Academic Resources Coalition https://sparcopen.org/, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badaw­cze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszające instytucje naukowe, kulturalne i organizacje non-profit, co roku organizuje i koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Zachęca wówczas wiele instytucji w Polsce, nie tylko naukowych, do przyłącze­nia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych przez siebie wydarzeń. Instytucje zgła­szają seminaria, wykłady, warsztaty, webinaria, sesje posterowe, premiery wydawnictw promujących otwarty dostęp, akcje promocyjne, wystawy, wywiady, nagrania, czy konkur­sy. Forma wydarzenia jest dowolna, jedynym warunkiem, jaki stawiają organizatorzy, jest edukowanie społeczeństwa w zakresie otwartego dostępu do nauki.

W tym roku Tydzień Otwartej Nauki odbywa się w Polsce po raz ósmy, będzie trwał od 23 do 29 października, a tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”. Organizatorzy chcieliby, żeby instytucje pokazały argumenty, jakie przemawiają za otwieraniem zasobów nauki i efekty, jakie z tego tytułu mogą być osiągnięte, np.:

  • Otwórz zasoby, aby zwiększyć widoczność polskiej nauki w świecie.
  • Otwórz naukę, aby zwiększyć współpracę międzynarodową.
  • Otwórz zasoby, aby powiększyć dostęp do wiedzy tym, których na to nie stać.
  • Otwórz swoje artykuły, aby powiększyć liczbę cytowań swoich prac.
  • Otwórz dane badawcze, by rozwijać i eksplorować swoją dziedzinę.

Więcej informacji o Tygodniu Otwartej Nauki znaleźć można na stronie Open Access Week: http://www.openaccessweek.org/.

Materiały promocyjne

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała nowe materiały promocyjne na Tydzień Otwartej Nauki w roku 2017. Wszystkie materiały są na wolnych licencjach, można je pobierać i dowolnie wykorzystać. Są to:

  1. plakat (plakat OA A3 PLplakat OA A3 eng)
  2. zaproszenie  (zaproszenie OA A5 engzaproszenie OA A5 PL)
  3. pudełko do wycięcia (pudełko do wydruku A3pudełko do wydruku A4) (pudełko do wydruku A3 – str 2 wnętrze; pudełko do wydruku A4 – str 2 wnętrze)
  4. ulotka (format A4 dwustronna odtformat a4 dwustronna pdf)
  5. film promocyjny.

Tydzień Otwartej Nauki Open Access Week szerzej

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) jest globalnym wydarze­niem, zapoczątkowanym i organizowanym przez amerykańską organizację SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition https://sparcopen.org/our-work/open-access-week/), które ma w roku 2017 – 10 światową edycję, a w Polsce 8-ą. Jest okazją dla zwolenników otwartego dostępu do angażowania się ich społeczności w nauczanie o potencjalnych korzyściach płynących ze stosowania modeli otwartego publi­kowania w nauce (open access models). Tysiące wolontariuszy pod koniec października każdego roku organizuje setki imprez zmieniając nasze podejście do nauki.

Obchody rozpoczęto w 2007 r. zaplanowano je jako imprezę studencką, organizowaną lo­kalnie w kilku kampusach na terenie Stanów Zjednoczonych. Początkowo był to Dzień Otwartej Nauki, ale bardzo szybko spopularyzował się na całym świecie i zmienił w Tydzień. Od tego czasu Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki jest obchodzony pod koniec października na całym świecie w tym także od 2010 roku w Polsce: http://www.e­bib.pl/?page_id=805. Koordynatorem tej imprezy w kraju jest Koalicja Otwartej Edukacji jej członek Stowarzyszenie EBIB.

Open Access Week to nieoceniona szansa na połączenie globalnego otwartego udostęp­niania zasobów nauki ze zmianami politycznymi na szczeblu lokalnym. Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, agencje finansujące badania, biblioteki, organizacje pozarządowe i ośrodki eksperckie korzystały z tygodnia Open Access Week, by wdrażać w krajach, na uniwersytetach polityki otwartego dostępu, by publikować opinie czy raporty na temat spo­łecznych i gospodarczych korzyści stosowania modeli open access, zbierać fundusze na rzecz publikowania otwartego dostępności i otwartości. Wiele instytucji zaangażowanych w tę akcję potrafiło przekonać swoich pracowników i interesariuszy do tej idei, co zaowo­cowało powstaniem setek repozytoriów otwartych, bibliotek cyfrowych, archiwów, wydaw­nictw otwartych, laboratoriów, platform edukacyjnych i innych form upowszechniających miliony artykułów naukowych, książek, danych badawczych, podręczników, webinariów, kursów i innych materiałów otwartych a także technologii open source ich wspierających.

Polska ma też swoje repozytoria, biblioteki cyfrowe, otwarte czasopisma i otwarte platfor­my edukacyjne. Otwarte zbiory polskich instytucji nauki i kultury to ponad 4,6 miliona obiektów cyfrowych https://fbc.pionier.net.pl/.

Ruch Open Access w Polsce liczy już sobie 17 lat, co zdziałano w tej sprawie w tych la­tach opisane jest w portalu KOED „Uwolnij Naukę” w Kalendarium OA: https://uwolnznij­nauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce/.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce został objęty patronatem MNiSW