Polska ma od 2015 roku politykę open access, co prawda wyrażoną przez dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”, który jest dość ogólny, ale jest to początek budowania większej spójniejszej koncepcji. Polityka powstała w wyniku prac Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, powołanego przez MNiSW 20 marca 2015 roku. Jaki będzie los tego dokumentu i czy przełoży się na nowe inicjatywy obecnego rządu, zobaczymy. KOED będzie podejmował działania, by tak się stało.

W lutym 2016 ukazał się nowy raport Platformy Otwartej Nauki zatytułowany „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych”.  Został on napisany z myślą o osobach odpowiedzialnych za upowszechnianie dorobku instytucji naukowych: kadrze kierowniczej, redaktorach repozytoriów i bibliotekarzach, ale także o pracownikach działów promocji, centrów transferu technologii i działów prawnych. Publikację można traktować jako uzupełnienie raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”, w którym zespół PON zbadał stan otwartości w polskiej nauce w 2014 r. Jej zasadnicza część ma charakter praktyczny i może stanowić pomoc w realizacji zaleceń zawartych w przyjętym przez MNiSW dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu w Polsce.

Rekomendacje dla donatorów nauki

 • Stworzyć własną politykę OA;
 • Dodać zapisy w regulaminach i umowach grantowych dotyczące OA;
 • Wymagać sprawozdań w zakresie otwartości;
 • Wymagać zapisów o finansowaniu publicznym w metadanych publikacji;
 • Zalecać grantobiorcom określanie statusu prawnego publikacji (podawanie licencji);
 • Określić koszt publikowania otwartego jako kwalifikowalny;
 • Szkolić pracowników i beneficjentów w zakresie OA i promować ideę w środowisku nauki.

Rekomendacje dla MNiSW

 • Zapewnić koordynację strategiczną działań na rzecz otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce;
 • Monitorować i ewaluować działania oraz sprawozdawać KE wyniki tych prac;
 • Stworzyć repozytorium sieroce dla tych jednostek, które nie mogą mieć swojego i rekomendować środowisku otwarte oprogramowanie przystosowane do polskich warunków;
 • Stworzyć standardy techniczne dla otwartych repozytoriów instytucjonalnych;
 • Stworzyć wzorce licencji do zastosowania w czasopismach czy repozytoriach;
 • Dążyć do zapewnienia wspólnej infrastruktury informatycznej;
 • Rozważyć wprowadzenia wymogów OA dla wydawców w umowach grantowych programów ministerialnych;
 • Rozważyć zmiany w ustawach tak, by można było doktoraty upowszechniać w OA;
 • Zwrócić się do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) o uwzględnienie otwartego dostępu w zasadach ewaluacji jednostek naukowych.