Otwarta edukacja

Otwarte zasoby edukacyjne, OZE (Open Educational Resources, OER) to materiały edukacyjne na wolnych licencjach (lub przeniesione do domeny publicznej), udostępniane za pośrednictwem internetu. Otwarte zasoby możemy bezpłatnie pobierać, kopiować, modyfikować i ponownie udostępniać w internecie, tak aby kolejne osoby mogły z nich korzystać. Takie materiały mogą być tworzone i rozwijane przez uczelnie, fundacje bądź inne organizacje zajmujące się nauką i edukacją, a także przez dydaktyków, edukatorów czy specjalistów z różnych dziedzin.

Przykłady

  • OpenStax – inicjatywa Rice University, w ramach której udostępniane są otwarte podręczniki akademickie, https://openstax.org/, w Polsce podręczniki tłumaczy i wydaje Fundacja OpenStax Poland, https://openstax.pl/
  • NAVOICA – polska platforma edukacyjna z kursami typu MOOC przygotowanymi przez polskie uczelnie i instytucje, https://navoica.pl

Więcej materiałów informacyjnych

Więcej informacji na temat otwartej edukacji i otwartych zasobów edukacyjnych znaleźć można także na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.


Otwarta nauka

Studenci mogą korzystać także z udostępnianych w sposób otwarty zasobów naukowych – publikacji, danych badawczych, raportów, materiałów konferencyjnych itp. Można je znaleźć w różnego typu serwisach, np. repozytoriach prowadzonych przez instytucje naukowe, platformach czasopism naukowych lub na stronach wydawnictw akademickich.

Przykłady

Ogólnopolskie serwisy prowadzone przez Platformę Otwartej Nauki, http://pon.edu.pl/

  • Biblioteka Nauki – serwis udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych, https://bibliotekanauki.pl/
  • Repozytorium CeON – repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie, https://depot.ceon.pl

Repozytoria instytucjonalne – prowadzone przez instytucje naukowe, gromadzą i upowszechniają dorobek naukowy pracowników instytucji, a czasami także doktorantów i studentów. Informacje na temat takich repozytoriów uzyskać można w bibliotekach uczelni i instytutów.