W lipcu tego roku weszła w życie „Dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. Państwa członkowskie muszą dokonać implementacji zaleceń do 16 lipca 2021 r., Aby wspomóc wysiłki wdrożeniowe, SPARC Europe publikuje streszczenie w połączeniu z wytycznymi dotyczącymi wdrażania.

„… dyrektywa podejmuje pozytywne kroki w celu usprawnienia sposobu udostępniania danych badawczych finansowanych ze środków publicznych, uzyskiwania do nich dostępu, udostępniania i ponownego wykorzystywania. Państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania krajowych polityk dotyczących otwartego dostępu do danych badawczych wynikających z finansowania publicznego, zgodnie z zasadą „domyślnie otwarty”, natomiast nowe zharmonizowane zasady dotyczące ponownego wykorzystywania należy stosować do wszystkich danych badawczych finansowanych ze środków publicznych, które są już udostępnione za pośrednictwem otwartych repozytoriów. ” – Pobierz streszczenie SPARC.