1. 2016-10-25 – “Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (Lodz University Library) organizuje Seminarium Open Access, 7th Open Access Seminar. Miejsce: Biblioteka. Zapraszamy na warsztaty i wykłady ekspertów, które mają na celu podniesienie wiedzy na temat Open Access oraz zaangażowanie środowiska naukowego w tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i stosowanie otwartych modeli w różnych obszarach pracy naukowej.Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 7. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów 9. edycji Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2015. Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access: http://www.lib.uni.lodz.pl. /openaccess/. Kontakt: Aleksandra Brzozowska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, aleksandra.brzozowska@lib.uni.lodz.pl, tel.: 426356477.
  2. 2016-10-21 – Biblioteka UwB i SocLab (Bialystok University Library and SocLab Foundation) organizują debatęOpen Access – jak efektywnie wykorzystać potencjał otwartej nauki?” (Open Access – how to effectively use the potential of open science?) Miejsce: Instytut Chemii, UwB ul. Ciołkowskiego 1K, sali 2044 http://bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=main. Debata na temat wartości jakie niesie otwarta nauka i korzystanie z otwartego dostępu. Od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku komunikacja w nauce ulega istotnym cyfrowym przeobrażeniom. Wówczas to nastąpił szybki rozwój repozytoriów, czasopism i książek elektronicznych, a biblioteki zaczęły być jeszcze istotniejszymi partnerami naukowców i uczelni w obiegu publikacji. Od początku XXI wieku otwarta nauka zaczęła stawać się obowiązującym sposobem wytwarzania wiedzy i jej komunikowania. Zniesiono wiele barier organizacyjno-prawnych (wprowadzono otwarte licencje) czy technicznych (uruchomienie wielu nowych repozytoriów instytucjonalnych, wdrażanie systemów zarządzania pracą wydawniczą, popularyzacja mediów społecznościowych). Wciąż jednak za sukces otwartej nauki, a więc m.in. za powszechny dostęp do publikacji naukowych, odpowiada postawa naukowców. Świadomość tego, co otwarta nauka może dać naukowcowi, jego uczelni i społeczeństwu oraz umiejętność skorzystania z istniejących rozwiązań jest kluczem do efektywnego wdrażania potencjału otwartej nauki. Dlatego celem naszego spotkania jest pokazanie, czym jest, a czym nie jest otwarty dostęp w nauce, jakie są wyzwania, mity i zalety otwartej nauki, oraz jak w pełni wykorzystać wszystkie dostępne nam możliwości, aby promować swój dorobek naukowy. Kontakt: Katarzyna Sztop-Rutkowska. Biblioteka UwB, Fundacja Soclab, sztop@yahoo.coma.
  3. 2016-10-25 – Fundacja SocLab oraz Biblioteka UwB (Bialystok University Library and SocLab Foundation)organizują warsztaty Hacklag – „Autopromocja – praktyczne zwiększanie widoczności prac naukowych w Internecie” (“Self-promotion – how to increase the visibility of the scientific papers on the Internet” ). Miejsce: Biblioteka. Warsztat zachęca naukowców do dzielenia się swoimi publikacjami wykorzystując internet. Podstawowym celem spotkania będzie prezentacja praktycznych narzędzi służących do samodzielnej promocji prac naukowych w sieci Internet. Podczas warsztatu przybliżone zostaną ogólne zasady upowszechniania rezultatów prac badawczych. Uwaga zostanie w szczególności zwrócona na otwarte i bezpłatne rozwiązania służące podwyższaniu cytowalności publikacji. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zachęceni do skorzystania z wybranych baz danych i naukowych serwisów społecznościowych. Co istotne, podkreślone zostaną praktyczne uwagi dotyczące zarówno mocnych, jak i słabych stron poszczególnych narzędzi. Warsztat jest skierowany do pracowników naukowych i doktorantów. Kontakt: Katarzyna Sztop-Rutkowska, www.soclab.org.pl, Fundacja SocLab, Biblioteka UwB,sztop@yahoo.com.
  4. 2016-10-24 do 2016-10-28 – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK (Nicolaus Copernicus University Institut of Information Science and Bibliology), organizuje Tydzień OA w Toruniu. Miejsce: Collegium Humanisticum UMK, Toruń, ul. Bojarskiego 1. Tydzień Otwartej Nauki 2016 organizowany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK na Wydziale Nauk Historycznych ma za zadanie promocję otwartości dostępu do wiedzy, informacji i kultury wśród różnorodnych grup odbiorców informacji – od młodzieży szkolnej do społeczności akademickiej, którą reprezentują studenci oraz kadra dydaktyczna i naukowa. W ramach Tygodnia Otwartej Nauki odbędzie się wykład dr Natalii Pamuły-Cieślak na temat sytuacji oraz perspektyw rozwoju czasopiśmiennictwa otwartego w Polsce, a także zajęcia stolikowe i warsztatowe, które mają za zadanie edukację młodzieży licealnej i studentów w zakresie dostępu i wykorzystania zasobów otwartych dostępnych w Internecie. Strona: http://www.inibi.umk.pl/images/open-big.png. Kontakt: Natalia Pamuła-Cieślak, napa@umk.pl. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu.
  5. 2016-10-25 – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (The Centre of Knowledge and Information of Technical University of Wroclaw) organizuje seminarium: Open Access na Politechnice Wrocławskiej (Open Access at the Wroclaw University of Science and Technology). Miejsce: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej budynek D-21 (Bibliotech), Plac Grunwaldzki 11, godz 9.30. Seminarium ma na celu pokazanie dorobku naukowego i dotychczasowych działań Politechniki Wrocławskiej na rzecz wspierania OA, rozpropagowanie idei ruchu OA wśród społeczności akademickiej, zachęcenie autorów do dalszego udostępniania swoich prac w sposób otwarty, a także przedstawienie rozwiązań czołowych wydawców w zakresie publikowania w otwartym dostępie. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele wydawców: Ebsco, Elsevier, de Gruyter Open, IEEE. Oxford University Press, Thomson Reuters, a także przedstawiciel programu Europejska Stolica Kultury – ESK 2016. W programie przewidziano także prezentacje nt. otwartych źródeł informacji i dorobku PWr w zakresie działań na rzecz otwartego dostępu: publikacje OA wraz z analizą bibliometryczną, czasopisma PWr publikowane w modelu OA, zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium, a także otwarte zasoby edukacyjne Pwr. Strona: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/index,161.dhtml. Kontakt: Barbara Urbańczyk, barbara.urbanczyk@pwr.edu.pl. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo -Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
  6. 2016-10-24 – 2016-10-29. Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian University Library) organizuje wydarzenie: Repozytorium UJ OPEN IN ACTION (Repository JUL OPEN IN ACTION). Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków. Wydarzenie wspiera otwarty dostęp w nauce poprzez promocję Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach wydarzenia planowane są wykłady dotyczące Repozytorium UJ oraz sesja posterowa promująca otwarty dostęp w nauce. Strona: http://www.bj.uj.edu.pl/kulturalna/-/journal_content/56_INSTANCE_4OzVKF3Noorr/4148353/134511044. Kontakt: Małgorzata Mrożek-Buksa, malgorzata.mrozek@uj.edu.pl,  Biblioteka Jagiellońska.
  7.  2016-10-2 – 2016-10-29 Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza organizuje Tydzień Otwartej Nauki na UAM W ramach tego wydarzenia planowane są wystąpienia Małgorzaty Rychlik na temat zmian w obszarze otwartej nauki oraz Marii Lamberti na temat polityki wydawców w kontekście Open Access. Szczegóły można znaleźć na stronie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1573&Itemid=161.
  8. 2016-10-25 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Centrum e-Learningu organizuje szkolenie “Otwarty Dostęp do publikacji naukowych”.  Szkolenie ma na celu dostarczenie podstawowych umiejętności wymaganych do korzystania z otwartych publikacji naukowych na potrzeby prowadzonej działalności naukowej. Jest adresowane do nauczycieli akademickich AGH. Więcej informacji znaleźć można na stronie Centrum e-Learningu: http://www.cel.agh.edu.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych-szkolenie-dla-pracownikow/
  9. 2016-10-24 Akademia Pomorska w Słupsku przygotowała wykład “Czy warto otwierać naukę?”. Spotkanie inicjuje dyskusję dotyczącą otwartości w Nauce oraz umożliwia studentom nabycie wiedzy dotyczącej otwartości w odniesieniu do zasobów cyfrowych. W trakcie wykładu studenci I roku kierunku Zarządzanie IBN AP w Słupsku podczas planowych zajęć z przedmiotu Techniki multimedialne dowiedzą się, jak zgodnie z prawem korzystać z zasobów internetu, czym są licencje Creative Commons, gdzie szukać i jak korzystać z otwartych materiałów edukacyjnych, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy i dlaczego warto otwierać Naukę. Więcej informacji: http://www.e-bialek.pl/apsl/apsl-eb-materialy-dydaktyczne-cwiczenia-ton.htm
  10. 2016-10-24 – 2016-10-29 – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje spotkanie “Narzędzia wspierające otwarty dostęp do zasobów”. Spotkanie poświęcone jest prezentacji zasad upowszechniania utworów w modelu otwartym w internecie, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Instytucjonalnego UMK, Akademickiej Platformy Czasopism oraz repozytoriów surowych danych.  Szczegóły dostępne są na Facebooku https://www.facebook.com/bu.torun
  11. 2016-10-25  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje prezentację multimedialną dla studentów historii regionalnej “Kujawsko -Pomorska Bibliotek Cyfrowa jako przykład otwartego dostępu do zasobów nauki, kultury i dziedzictwa”. Szczegóły: https://www.facebook.com/bu.torun

Zachęcamy do dalszego zgłaszania wydarzeń!

Patronat nad Tygodniem Otwartej Nauki w Polsce objęło MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego