Coraz więcej materiałów szkoleniowych na temat otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych dostępnych jest w portalu FOSTER. Materiały są przeznaczone dla naukowców, doktorantów i pracowników bibliotek naukowych. Mają one ułatwić badaczom z Europy spełnienie wymagań dotyczących otwartości w programie Horyzont 2020 i w grantach ERC.

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) to 2-letni projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (7 Programu Ramowego) i realizowany przez 13 partnerów z 8 krajów. Polskim partnerem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW). Głównym celem projektu FOSTER jest stworzenie ogólnoeuropejskiej bazy  szkoleń i materiałów edukacyjnych, które pomogą naukowcom, doktorantom, bibliotekarzom i wszystkim innym zainteresowanym uzupełnić wiedzę na temat otwartego dostępu. W ramach projektu gromadzone i udostępniane są  materiały dydaktyczne i pakiety szkoleniowe, które mają ułatwić rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z dziedziny otwartego publikowania. Są wśród nich również materiały (broszury, raporty, wywiady) w języku polskim, opracowane przez różne polskie instytucje.

Szkolenia dotyczące otwartego dostępu są szczególnie ważne, gdyż obecnie wszyscy grantobiorcy korzystający ze środków unijnych – pochodzących z programu Horyzont 2020 lub z ERC – są zobowiązani do publikowania swoich prac właśnie w open access. W wybranych projektach programu Horyzont 2020 obowiązek ten rozszerzony jest jeszcze na dane badawcze, które również muszą być publikowane w taki sposób, aby mogli z nich korzystać inni odbiorcy: naukowcy, przedsiębiorcy czy specjaliści.

Według Komisji Europejskiej otwarte udostępnianie publikacji i danych jest kluczowe dla uzyskania maksymalnego wpływu badań naukowych na zwiększanie innowacyjności i pobudzanie wzrostu gospodarczego. Dlatego KE od wielu lat wspiera otwartość w nauce. Już od roku 2006 KE w sposób ciągły zapewnia finansowanie dla projektów, w ramach których tworzona jest ogólnoeuropejska infrastruktura repozytoryjna (projekty DRIVER i DRIVER-II, a następnie OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020). Służy ona deponowaniu publikacji oraz danych i jest dostępna dla naukowców z całej Unii Europejskiej. Wraz z wprowadzaniem coraz szerszych wymagań dotyczących otwartości, KE dąży do tego, by zapewnić naukowcom jak najlepsze możliwości pozyskiwania wiedzy na temat otwartego dostępu.

FOSTER realizuje swoje cele poprzez połączenie trzech głównych działań:

– identyfikację istniejących treści, które mogą być ponownie użyte przez instytucje naukowe z całej Europy w trakcie szkoleń,
– stworzenie portalu FOSTER, służącego wspieraniu szkoleń e-learningowych oraz gromadzeniu i rozpowszechnianiu materiałów szkoleniowych,
– prowadzenie szkoleń, w tym w szczególności warsztatów dla trenerów, którzy będą następnie upowszechniać wiedzę na temat otwartego dostępu w kolejnych szkoleniach w ramach swoich instytucji lub społeczności naukowych.

Wszystkie zgromadzone dotychczas materiały szkoleniowe oraz dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie FOSTER. Nadal można zgłaszać polskie materiały do zasobów FOSTER.

Kontakt: Michał Starczewski m.starczewski@icm.edu.pl