Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat).  Zgodnie z zarządzeniem, podpisanym przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM obejmuje ona publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych.

Wprowadzeniu zarządzenia towarzyszyły dodatkowe działania: zorganizowane zostało szkolenie, które miało na celu przedstawienie nowych zasad udostępniania prac oraz przybliżenie kwestii związanych z prawem autorskim, a w repozytorium CeON powstał zbiór  “ICM UW”, gdzie będą trafiały publikacje objęte mandatem. Dodatkowo pracownicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji prawnych, otrzymują także materiały informacyjne, które mają im ułatwić otwarte udostępnianie publikacji.

Polityka otwartości obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych.  Zarządzenie można realizować na dwa sposoby. Wersja podstawowa to publiczne udostępnienie ostatecznej wersji pracy w Repozytorium CeON, w specjalnie wyodrębnionej kolekcji ICM, na licencji CC-BY lub CC-BY-SA, niezwłocznie po przyjęciu do publikacji. Jeżeli jest to niemożliwe – ze względu na politykę wydawcy – to w repozytorium należy udostępnić wersję jak najbliższą ostatecznej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od chwili opublikowania pracy (12 miesięcy w przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych).

Powyższe dwa sposoby realizacji zarządzenia pozostają w zgodzie ze  standardowymi politykami wydawców naukowych, którzy przewidują zwykle dwie drogi otwartego dostępu – złotą, polegającą na natychmiastowym umieszczeniu ostatecznej wersji publikacji w Internecie przez samego wydawcę, jednak zwykle po uiszczeniu przez autora opłaty, oraz zieloną, polegającą na samodzielnym udostępnieniu pracy przez autora, w wersji autorskiej, zazwyczaj po upływie określonego terminu (tzw. embargo). Pracownicy ICM, którzy nie dysponują w ramach otrzymanego finansowania środkami na opłacenie złotej drogi, są zobowiązani do skorzystania z oferowanej przez danego wydawcę opcji zielonej.