Polska ma od 2015 roku politykę open access, co prawda wyrażoną przez dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”, który jest dość ogólny, ale jest to początek budowania większej spójniejszej koncepcji. Polityka powstała w wyniku prac Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, powołanego przez MNiSW 20 marca 2015 roku. Jaki będzie los tego dokumentu i czy przełoży się na nowe inicjatywy obecnego rządu, zobaczymy. KOED będzie podejmował działania, by tak się stało.

W lutym 2016 ukazał się nowy raport Platformy Otwartej Nauki zatytułowany „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych”.  Został on napisany z myślą o osobach odpowiedzialnych za upowszechnianie dorobku instytucji naukowych: kadrze kierowniczej, redaktorach repozytoriów i bibliotekarzach, ale także o pracownikach działów promocji, centrów transferu technologii i działów prawnych. Publikację można traktować jako uzupełnienie raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”, w którym zespół PON zbadał stan otwartości w polskiej nauce w 2014 r. Jej zasadnicza część ma charakter praktyczny i może stanowić pomoc w realizacji zaleceń zawartych w przyjętym przez MNiSW dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu w Polsce.