1990

 • 16 czerwca 1990 roku w sieci PLEARN został udostępniony na nieformalnej otwartej licencji artykuł profesora Janusza S. Bienia  Co to jest TEX? z czasopisma Wiadomości Matematyczne, XXIX (1). pp. 131-156. ISSN 0373-8302. Dostęp dzisiejszy: http://bc.klf.uw.edu.pl/120/.

1999

 • powstają pierwsze czasopisma otwarte w Polsce np.: czasopismo dla bibliotekarzy Biuletyn EBIB, który od początku jest czasopismem open access i nigdy nie miał wersji drukowanej, od 2010 wychodzi na licencjach CC. Redaktorzy naczelni: Szymon Matuszewski, Bożena Bednarek-Michalska i Lidia Derfert-Wolf.

2001

 •  Grant OSI dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dla grupy EBIB na stworzenie anglojęzycznego numeru specjalnego Biuletynu EBIB i rozpoczęcie długofalowej współpracy ze środowiskiem międzynarodowym open access.

2002

2003

2004

 • Polska ma w DOAJ 13 polskich czasopism naukowych otwartych
 • Biblioteka Główna UMK rozpoczyna współprace z DOAJ, bibliotekarze z Torunia weryfikują polskie czasopisma otwarte
 • W roku 2004 Polska znalazła się wśród 34 państw, które podpisały deklarację OECD Declaration on Access to Research Data from Public Funding (rozbudowaną następnie w formie dokumentu OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding), w której rekomendowane są między innymi zasady otwartości, przejrzystości i interoperacyjności danych badawczych finansowanych ze środków publicznych (zagadnienie danych naukowych, chociaż odrębne od zagadnienia publikacji, jest istotne dla całościowo rozumianego modelu otwartego dostępu do wiedzy). 

2005

 • Polska ma w DOAJ 21 polskich czasopism naukowych otwartych
 • W Warszawie powstała organizacja Creative Commons Polska, która promuje w kraju otwarte licencje i działa na rzecz inicjatyw związanych z budowanie otwartych zasobów edukacyjnych.
 • Biuletyn EBIB nr 2(63) cały numer poświęcony jest tematyce open access
 • Pojawia się polski przekład: Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 2/2005 (63) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/deklaracja.php. – Tyt. z pierwszego ekranu. – ISSN 1507-7187

2006

 • Polska ma w DOAJ 30 polskich czasopism naukowych otwartych
 • Pierwsze w Polsce warsztaty open access: eIFL Open Access Workshop 21 September 2006, Poznan. Organizator: PFBN, Politechnika Poznańska, EIFL. (Jan Andrzej Nikisch)
 • Biuletyn EBIB nr 73/2006 poświęcony open access
 • ICM uczestniczy w projekcie DRIVER, mającym na celu zbudowanie sieci otwartych repozytoriów cyfrowych na poziomie europejskim

2007

 • Polska ma w DOAJ 37 polskich czasopism naukowych otwartych
 • W Polsce powstaje pierwsze międzynarodowe repozytorium otwarte ECNIS zbudowane w ramach 6PR UE przez Bibliotekę Naukową Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: http://ecnis.openrepository.com/ecnis/ (Jolanta Przyłuska)
 • PCSS — tworzy Federację Bibliotek Cyfrowych,
 • 06-08.12 – Toruń – Internet w bibliotekach. I międzynarodowa konferencja Open Access w Polsce. Organizatorzy: KWE SBP i BG UMK. http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/mat18/.
 • ICM zostało partnerem instytucjonalnym Creative Commons w ramach projektu Creative Commons Polska.
 • ICM wraz z Biblioteką Główną UMK biorą udział w Europejskiej Sieci Tematycznej poświęconej domenie publicznej w środowisku cyfrowym COMMUNIA.
 • ICM uczestniczy w kolejnej fazie projektu DRIVER – DRIVER II

2008

 • Polska ma w DOAJ 56 polskich czasopism naukowych otwartych.
 • powstaje Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zrzeszająca organizacje działające na rzecz otwarcia zasobów, od tego czasu lobbuje w ministerstwach, organizuje cykliczne imprezy otwartościowe, konferencje i seminaria, warsztaty, szkoli działaczy, przygotowuje rekomendacje, opiniuje akty prawne.
 • Biuletyn EBIB nr  6/2008(97) – cały numer poświęcony jest Open Access.
 • Powstaje pierwszy w Polsce serwis informacyjny o open access http://www.ebib.info/content/category/8/102/79/. Tworzy go zespół EBIB.
 • Powstał BOA: Blog o Open Access (ICM UW) http://boa.icm.edu.pl/
 • Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska  podpisuje Deklarację Kapsztadzką
 • ICM wyraził poparcie dla Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji

2009

 • Polska ma w DOAJ 62 polskie czasopisma naukowe otwarte
 • Uniwersytet A. Mickiewicza z Poznania oraz Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa wyartykułowały w roku 2009 otwartą politykę instytucjonalną.
 • Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) wspólnie z BN organizuje pierwszy w Polsce Dzień Domeny Publicznej.
 • ICM UW i Creative Commons Polska uruchamiają projekt Otwórz książkę – cyfrową kolekcję współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów (w dużej mierze na wolnych i otwartych licencjach) http://otworzksiazke.pl/projekt.
 • ICM zostało członkiem założycielem COAR (Confederation of Open Access Repositories).
 • ICM bierze udział w projekcie OpenAIRE, wspierającym realizację Pilotażu Open Access Komisji Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR), jako partner techniczny projektu oraz instytucja prowadząca w jego ramach krajowe biuro Open Access.

2010

2011

 • Polska ma w DOAJ 126 polskich czasopism naukowych otwartych.
 • Konferencja Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 2011. Organizator: Politechnika Krakowska.
 • 1 marca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadza otwarty dostęp do  19 tytułów czasopism elektronicznych wydawanych przez AGH http://koed.org.pl/blog/2011/03/01/19-czasopism-agh-na-wolnosci/
 • 28 marca Poznań, Komisja Informacji Naukowej PAN oraz Biblioteka Politechniki Poznańskiej zorganizowały seminarium : Otwarte zasoby wiedzy dla nauki.
 • Seminarium “Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty” w ramach światowego tygodnia Open Access (24-30 października) – organizator Centrum Otwartej Nauki ICM UW.
 • ICM na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował ekspertyzę Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady.
 • EBIB i KOED organizują II Tydzień Otwartej Nauki, na którym jest 13 imprez różnego typu.

2012

 • Polska ma w DOAJ 142 polskich czasopism naukowych otwartych.
 • MNiSW zamówiło ekspertyzę związaną z otwartą nauką , powstał dokument: Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych, pod red. Marka Niezgódki, Warszawa ICM UW 2011. [Data dostępu 24 luty 2012]. Tryb dostępu: http://www.ebib.net.pl/images/stories/wiadomosci_2/2012_styczen/oa_icm.pdf.
 • III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja” 13-14 kwietnia 2012, Bydgoszcz, Polska III International Conference of Open Access in Poland “Open science and education”. Organizatorzy: UMK, KOED, EBIB, EIFL.
 • 9 maja Biblioteka Politechniki Poznańskiej zorganizowała seminarium: Otwarte zasoby wiedzy kluczem do przejrzystości w nauce z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek „ Biblioteka ciągle w grze” .
 • 9 sierpnia 2012 r. Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego list, w którym przedstawiliśmy stanowisko KOED na temat zasad przyjętych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie Index Plus. http://koed.org.pl/blog/2012/09/09/koed-rekomenduje-otwarty-dostep-w-projektach-mnisw/.
 •  wrzesień: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa – Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review http://koed.org.pl/blog/2012/09/24/nowe-czasopismo-open-access-o-prawie-ict-w-polsce/.
 • powstaje polskie tłumaczenie nowych rekomendacji Open Access dla wdrażania otwartości dla dobra nauki i naukowców przygotowanych przez Open Society Foundations w 10 rocznicę Budapesztańskiej Inicjatywy Wolnego Dostępu http://koed.org.pl/blog/2012/09/19/nowe-rekomendacje-open-access/.
 • październik 2012- powstanie OpenUJ- oddolnej inicjatywy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego mającej na celu wprowadzenie standardów Otwartej Edukacji (Open Access) jako strategii rozwoju uczelni. Postulaty OpenUj dostępne na stronie: http://openuj.pl.
 • EBIB i KOED organizują III Tydzień Otwartej Nauki, na którym jest 19 imprez różnego typu i kilka ważnych publikacji.
 • Listopadowy numer Forum Akademickiego jest poświęcony tematowi open access.
 • Listopadowy numer Biuletynu EBIB 8/2012(135) jest poświęcony e-nauce.
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia przygotowała polską wersję Open Journal Systems OJS – dedykowanej platformy open source dla czasopism otwartych oraz   rozpoczęła na niej publikację czasopisma open access Forum Oświatowe.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otwiera portal edukacyjny OZE: http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby.
 • W ramach Biblioteki Centrum Otwartej Nauki przy ICM została opublikowana książka „Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne” autorstwa Dr. Krzysztofa Siewicza http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/kwestie-prawne
 • Bożena Bednarek-Michalska z UMK (KOED, EBIB) zasiada w zarządzie SPARC EUROPE.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zostaje członkiem SPARC EUROPE

2013

 • Polska ma w DOAJ 151 polskich czasopism naukowych otwartych (do kwietnia)
 • Styczeń – Koalicja Otwartej Edukacji przekazuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwagi dotyczące zasad dostępności i otwartości zasobów naukowych w ramach konsultacji społecznych założeń do nowelizacji Ustawy o o zasadach finansowania nauki http://koed.org.pl/blog/2013/01/15/ustawa-o-zasadach-finansowania-nauki-stanowisko-koed/.
 • Kwiecień 2013 – BU w Poznaniu organizuje 2. edycję warsztatów „Otwarta nauka w naszych rękach – od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego”.
 • Instytut Slawistyki PAN rozpoczyna transformację swoich czasopism naukowych na platformę Open Journal Systems (OJS).
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna transformację swoich czasopism naukowych na otwartą platformę OJS.
 • ICM przedłużył umowę na realizację programu Springer OpenChoice/Open Access.
 • KOED i EBIB opracował pierwsze w kraju Kalendarium OA w Polsce.
 • Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęły w lipcu stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.
 • EBIB i KOED organizują IV Tydzień Otwartej Nauki, który kumuluje 21 imprez i kilka publikacji.
 • Powstała Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

2014

 • W DOAJ Polska ma 164 czasopisma otwarta.
 • KOED tworzy nowy portal dla otwartej nauki „Uwolnij Naukę”, w którym redaktorami są przedstawiciele instytucji działających w Koalicji.
 • MKiDN wprowadziło do niektórych swoich programów grantowych wolne licencje i zasady otwartego upowszechniania zasobów wytworzonych w ramach grantów.
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie uruchomił platformę
  czasopism, udostępniając wszystkie uczelniane czasopisma naukowe na otwartej licencji: http://czasopisma.upjp2.edu.pl
 • UMK stworzył Akademicką Platformę Czasopism otwartych przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych uczelni z Polski.
 • EBIB i KOED organizują w Polsce  V Tydzień Otwartej Nauki, który kumuluje 21 imprez z całego kraju i kilka publikacji.
 • Konferencja „Opening Science to Meet Future Challenges”, 11 marca 2014, zorganizowana przez ICM UW.
 • Raport „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13) – lipiec 2014.
 • Wydany zostaje polski przekład książki Petera Subera „Otwarty dostęp”, przetłumaczony przez pracowników Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).
 • ICM zostaje partnerem europejskiego projektu FOSTER, który ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat otwartego dostępu w krajach Unii Europejskiej.
 • Powstaje Pomocnik Prawny PON – interaktywny serwis prawny stworzony przez Platformę Otwartej Nauki działającą w ramach ICM UW.
 • Publikacja raportu o ekonomicznych aspektach otwartego dostępu „Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications” – listopad 2014.
 • Na Politechnice Gdańskiej powstaje projekt „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 2015

 • Polska ma 282 czasopisma w DOAJ
 • 20 marca MNISW powołało Zespół doradczy do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, który pracuje nad polityką Polski w zakresie otwierania zasobów nauki. Są w nim przedstawiciele KOED.
 • W regulaminach grantowych MNiSW zaczynają pojawiać się klauzule związane z uwalnianiem zasobów, które są realizowane z pieniędzy publicznych.
 • Biblioteka Nauki ma już prawie 470 otwartych czasopism naukowych (dane za lipiec 2015).
 • Repozytorium CeON ma już 5700 materiałów naukowych (dane za lipiec 2015).
 • Konferencja „Open Research Research Data: Implications for Science and Society” – 28-29 maja 2015.
 • Uruchomienie pierwszego w Polsce  Repozytorium Otwartych Danych RepOD dla naukowców z wszystkich uczelni.
 • Powołanie organizacji zrzeszającej polskie repozytoria – 27 kwietnia.
 • Serwis Otwórz Książkę ma już 440 tytułów (dane za lipiec 2015).
 • MNiSW rozpoczęło we wrześniu konsultacje społeczne nad „Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”
 • MNiSW opublikowało w listopadzie oficjalną politykę open access dla kraju.

 2016

 • Polska ma 356 czasopism w DOAJ (dane ze stycznia);
 • The Open Education Global Conference 2016, AGH Kraków, 12-14 kwietnia 2016.
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wprowadził politykę OA w grudniu.

2017

 • Polska ma 465 czasopism w DOAJ (dane z marca);
 • W marcu MNiSW rozesłało do polskich instytucji naukowych list z prośbą o realizację polityki otwartego dostępu do nauki i powołanie pełnomocników uczelnianych. Przygotowało wzór polityki i udostępniło poradniki wspomagające te działania.
 • W kwietniu polskie uczelnie rozpoczęły szkolenia pracowników nauki w zakresie OA.
 • 20 instytucji nauki organizowało wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce, koordynacja KOED.
 • ICM UW przystąpiło do projektu otwartościowego FOSTER

2018

2019

 • W DOAJ znajduje się 618 polskich czasopism.
 • Polska ma 53 repozytoria otwarte różnego typu.
 • Narodowe Centrum Nauki – rozpoczęło oficjalnie realizację polityki otwierania zasobów nauki w Polsce.
 • KOED opublikował raport na temat polityk otwartych w Polsce
 • MNiSW po raz pierwszy od lat odmówiło koordynatorom: UMK, EBIB i KOED – patronowania Tygodniowi Otwartej Nauki
 • W trakcie Tygodnia Otwartej Nauki obyło się 36 wydarzeń
 • ICM UW rozpoczął szeroko zakrojone szkolenia o otwartych danych badawczych w całej Polsce w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych
 • Biblioteki Uniwersyteckie w Polsce rozpoczęły akcję promocyjną związaną z przygotowaniem Planów Zarządzania Danymi badawczymi (PZD). Było to związane z wymogami NCN w zakresie wnioskowania o fundusze.
 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej organizuje III edycję Pomorskiej konferencji Open Science
 • Jesienią w regulaminach wnioskowania o fundusze NCN pojawił się wymóg stworzenia Planu Zarządzania Danymi Badawczymi i zaznaczeniu jak będą one upowszechniane w Internecie.

2020

UWAGA!

Szanowni Państwo przesyłajcie na adres Bożeny Bednarek-Michalskiej bozena@umk.pl informacje, które możemy dodać do kalendarium. Pamiętajcie jedynie, że mają dotyczyć uwalniania zasobów nauki w Polsce. Będziemy je weryfikowali i uzupełniali spis zdarzeń.