Monthly archive Wrzesień, 2019

Konferencja „Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość”

4 października 2019 r. odbędzie się w Białowieży konferencja dotycząca projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” organizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką. W programie znalazły się m.in. wystąpienia na temat digitalizacji zasobów, otwierania danych badawczych czy włączania obywateli w proces pozyskiwania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajdują się na stronie Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki...

Otwarta nauka w Europeana Research Grants Programme

Tegoroczny program grantowy fundacji Europeana,  kierowany do ekspertów i badaczy zajmujących się cyfrowym dziedzictwem kulturowym, organizowany jest pod hasłem „Digital Cultural Heritage for Open Science”. Wnioski grantowe powinny uwzględniać aktualne europejskie debaty na temat otwartej nauki oraz strategie i programy Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa kulturowego. Proponowany zakres tematów to m.in. standardy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) i LOUD (Linked Open Usable Data) czy kwestie związane z prawem autorskim. Wnioski...

Światowa Organizacja Zdrowia w cOAlition S

Do cOAlition S przystąpiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To pierwsza wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych wdrażająca Plan S, którego celem jest zapewnienie otwartego udostępniania publikacji naukowych od stycznia 2021 roku. Dr Soumya Swaminathan, pełniąca funkcję Głównego Naukowca WHO, wyraziła przekonanie, że przystąpienie do koalicji to ważny krok w kierunku powszechnego, bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych z zakresu medycyny, zgodny z misją i aktualną strategią organizacji. „WHO broni...

Powoli napływają informacje o wydarzeniach na Tydzień Otwartej Nauki

Zaczynają już do naszej redakcji spływać sygnały, że środowisko naukowe przygotowuje interesujące wydarzenia na tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki. Okazuje się, że organizatorzy mają dobrze rozpoznane swoje środowiska i dobrze wiedzą, jakie wydarzenie ich zainteresuje. Różnorodność zatem będzie zapewniona. Na naszej stronie będziemy na bieżąco dopisywać nadsyłane informacje. Materiały promocyjne szykuje Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, lada moment damy je do wykorzystania, proszę zaglądać do nas.

IBL PAN partnerem w projekcie open access

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie...

Plan zarządzania danymi – przykłady

W Polsce po raz pierwszy grantobiorcy mogą się spotkać z nowymi wymogami przy pisaniu wniosków na badania naukowe. Wiele instytucji zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej powinno przygotować do wniosku plan zarządzania danymi badawczymi a także, jeżeli to możliwe upowszechnić je w internecie. Wytyczne w tej sprawie podaje polskie Narodowe Centrum Nauki. Podaję strony, gdzie można znaleźć gotowe plany opracowane przez The Digital Curation Centre http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples.

DANE BADAWCZE W NOWEJ DYREKTYWIE UNIJNEJ

6 czerwca 2019 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zaakceptowała przyjętą 2 miesiące temu przez Parlament Europejski dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, mającą zastąpić dotychczasowe przepisy, czyli tzw. dyrektywę PSI (2003/98/WE) i jej nowelizację – dyrektywę 2013/37/UE. W intencji prawodawców, nowy akt prawny ma znacząco zwiększyć dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych sektora publicznego i danych wytworzonych w wyniku finansowania ze środków publicznych....

Polska Platforma Medyczna

Od paru lat we Wrocławiu powstaje „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Tydzień Otwartej Nauki niedługo – przygotujmy się

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 21 do 27 października. Tematem tygodnia jest: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.  Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED (EBIB, UMK), które jak co roku będzie koordynowało przebieg Tygodnia i informowało o wydarzeniach. Będziemy je umieszczali na stronach...