Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej” autorstwa Przemysława Żukiewicza i Radosława Fellnera. To publikacja podejmująca temat wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. W monografii autorzy odpowiadają na pytania o to:

  • jakie nowatorskie kierunki studiów i specjalności oferują obecnie polskie ośrodki politologiczne;
  • jak wygląda w praktyce zmodyfikowany tryb postępowań awansowych w dyscyplinie nauk o polityce;
  • które ośrodki w kraju uzyskują największe wsparcie w konkursach grantowych;
  • na ile aktywnie polscy politolodzy wykorzystują nowe media do popularyzacji wyników badań?

Dodatkowo praca to także leksykon źródeł przydatnych w pracy każdego politologa. Odnaleźć w niej można między innymi:

  • listę 131 polskich naukowych czasopism politologicznych wraz z punktacją i odesłaniami do ich stron internetowych;
  • przydatne w pracy naukowej i dydaktycznej linki do: konstytucji, ordynacji wyborczych czy parlamentów wielu państw świata;
  • przekierowania do największych baz i repozytoriów oferujących darmowy dostęp do książek, artykułów i danych statystycznych;
  • rekomendacje politologicznych kursów on-line oferowanych przez najlepsze światowe uczelnie.

Pracę opublikowano w wolnym dostępie, co oznacza, że każdy może ją drukować, kopiować i upowszechniać pod warunkiem podania nazwisk autorów.

Patroni publikacji: Polskie Towarzystwo Nauk Politologicznych; ProScholars.pl; Portal „Uwolnij Naukę”

Adres bibliograficzny: Żukiewicz, P., Fellner, R. (2015). Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-934585-0-9.

Fragmenty recenzji: dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka: Monografię uznaję za niezwykle istotną i wiele wnoszącą do rozważań nad obecną kondycją i przyszłością politologii. Zaproponowana koncepcja pracy może wydawać się czasami kontrowersyjna, ale z drugiej strony zamiarem Autorów było nowoczesne i wychodzące poza schemat zbadanie polskiej politologii w obliczu wyzwań i problemów współczesnej nauki. Cel ten należy uznać za osiągnięty”.

dr hab. prof. USz Łukasz Tomczak: Książka podejmuje problematykę badań prowadzonych przez polskich politologów. Autorzy poddali analizie ważne kwestie związane ze stanem polskiej politologii, zmianami w kształceniu, potencjałem naukowym, awansem naukowym i wykorzystaniem w badaniach nowych technologii, szczególnie – narzędzi cyfrowych. Temat poruszany przez autorów stanowi obecnie jeden z ważniejszych problemów, przed jakimi stoją nauki o polityce w Polsce, dlatego jego podjęcie należy uznać za ważne i uzasadnione”.